JUDr. Iva Vychopňová

Zákonná úprava

Předpisy související s exekučním řízením

 

 • Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

 • Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

 • Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

 • Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

 • Zákon č. 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

 • Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

 • Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

 • Vyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí

 • Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

 • Vyhláška č. 485/2000 Sb., o odměně správců podniku, způsobu jejího určení a o určení náhrady jejich hotových výdajů

 • Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměně a náhradách notářů a správců dědictví