JUDr. Iva Vychopňová

Exekuční řízení

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný z vykonatelného exekučního titulu podat návrh na nařízení exekuce. Tento se podává k soudnímu exekutorovi zvolenému oprávněným a uvedenému v návrhu na nařízení exekuce. V návrhu na nařízení exekuce musí být označen soudní exekutor, který má exekuci vést s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, dále jméno, příjmení a bydliště účastníků, v případě právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena a údaj o tom, zda popř. v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. Návrh musí být podepsán a datován a je k němu zapotřebí přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

 

Exekučním titulem je:

 

 • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek (platební rozkaz, rozsudek, usnesení)

 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek (trestní příkaz, rozsudek)

 • vykonatelný rozhodčí nález

 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

 • vykonatelná rozhodnutí orgánů státní správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i smíry schválené těmito orgány

 • vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení

 • jiná vykonatelná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

 •  

  Dojde-li exekutorovi exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce.

   

  Náklady exekuce tvoří odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhradu za doručení písemností, daň z přidané hodnoty, popř. odměna a náhrada nákladů správce podniku.