JUDr. Iva Vychopňová

Další činnosti exekutora

Soudní exekutor v rámci tzv. další činnosti může zejména

 

a) poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu
b) sepisovat listiny, přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci
c) provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí
d) sepsat exekutorský zápis

  • v němž na žádost osvědčí skutkové děje, či stav věci, např. splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo se exekutor přesvědčil o stavu věci.